LECHNER Primer Sil Preparat bezrozpuszczalnikowy o doskonałych właściwościach wzmacniających przeznaczony do słabych podkładów cementowych

LECHNER Primer Sil grunt wzmacniający 10l

270.00 

LECHNER Primer Sil Preparat bezrozpuszczalnikowy o doskonałych właściwościach wzmacniających przeznaczony do słabych podkładów cementowych

LECHNER Primer Sil grunt wzmacniający 10l

270.00 

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Primer Sil jest gotowym do użycia roztworem wodnym na bazie silikatów, głęboko penetrującym, przeznaczonym do wzmacniania słabych, chłonnych podkładów cementowych. Po naniesieniu produktu i jego całkowitym wyschnięciu można przystąpić do kolejnych prac pojedjących na: wyrównaniu podłoża lub klejeniu parkietu przy użyciu klejów reakcyjnych jedno lub dwuskładnikowych. Primer Sil jest produktem o niskim VOC i jest zaklasyfikowany przez niemiecki urząd certyfikujący GEV jako EC1 Plus.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

Baza surowcowa: produkt jednoskładnikowy na bazie silikatów, bezbarwny
Nakładanie: wałkiem, pędzlem, szczotką lub poprzez spryskiwanie
Zużycie: ok. 500 – 1800 g/m2 w zależności od chłonności podłoża
Rozcieńczanie: produkt gotowy do natychmiastowego użycia.
Całkowite schnięcie: minimum 72 godziny w zależności od zużycia i warunków klimatycznych
Temperatura otoczenia: powyżej +10°C
Czyszczenie: wodą dopóki preparat nie jest utwardzony
Składowanie: powyżej +5°C a +25°C Wrażliwy na mróz
Okres przydatności do użycia: ok. 24 miesięcy w oryginalnych opakowania w temperaturze pokojowej
Wskazówki dot. zagrożeń: brak
Opakowanie: Kanister
Wielkość opakowania: 10 kg

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich warunków technicznych wykonania robót (np. DIN 18365 wzgl. 18352 i Onorm B2218 wzgl. B2236-1). Podłoże musi być nośne, suche, bez spękań, czyste, bez pozostałości starych klejów i innych substancji obniżających możliwości penetracji gruntu. Z jastrychów cementowych usunąć odpowiednimi maszynami warstwę mleczka cementowego lub twardzieli, zeby umożliwić wnikanie preparatu Primer Sil.

SPOSÓB UŻYCIA: PRIMER Sil powinien w czasie stosowania mieć temperaturę pokojową i być dobrze wstrząśnięty (zamieszany). Nakładać obficie na podłoże przy pomocy szczotki, wałka, pędzla lub poprzez zraszanie. W celu osiągnięcia optymalnego gruntowania należy unikać tworzenia kałuż. W przypadku podłozy szczególnie słabych po wyschnieciu pierwszej warstwy Primer Sil należy nałożyć następną. Do kolejnych etapów pracy można przystąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu preparatu i podkładu.
Czas schnięcia uzależniony jest od ilości nałożonego preparatu Primer Sil, temperatury, wilgotności powietrza, przewiewu, właściwości podłoża.

UWAGI: Primer Sil nie jest przeznaczony do podłoży zawierających materiały higroskopijne i chłonne (typu glina), do podkładów wilgotnych lub z wilgocią na powierzchni. Ponadto nie należy stosować prepararu na marmurze, granicie, materiałach kamiennych, podłożach anhydrytowych, matalowych i wszystkich powierzchniach niechłonnych. PRIMER SIL może być używany jako preparat wzmacniający i zapobiegający pyleniu, także na powierzchniach z ogrzewaniem podłogowym. Należy jednak pamiętać aby sprawdzić zawartość wilgoci (%U.R) higrometrem HYDROMAT CM przed montażem podłóg (jako że PRIMER SIL jest emulsją wodną należy upewnić się czy nie zostały przekroczone maksymalne dopuszczalne wartości dla danego produktu). Aby przyspieszyć proces osuszania można cyklicznie włączać ogrzewanie podłogowe poczym dobrze przewietrzyć pomieszczenie. Zawsze należy stosować się do zaleceń zawartych w tej karcie produktu oraz instrukcji użytkowania wszystkich wykorzystywanych materiałów. Produkt przeznaczony jest do profesjonalnego użytku. W celu uzyskania dodatkowych informacji jesteśmy do Państwa dyspozycji.

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA: Należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego. W czasie stosowania przestrzegać obowiązujących norm i przepisów BHP. Nie zakopywać ewentualnych pozostałości w ziemi, nie wrzucać do cieków wodnych lub kanalizacji.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI: Opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Podane informacje odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju. Nie należy traktować ich jako wiążących, ponieważ nie mamy wpływu na sam montaż i wymogi montażu również są zróżnicowane. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Dotyczy to również bezpłatnego, nie wiążącego doradztwa handlowego i technicznego. Z tego powodu zalecamy przeprowadzanie prób we własnym zakresie w celu stwierdzenia, czy dany produkt jest odpowiedni do przewidzianego zastosowania. W momencie ukazania się niniejszej karty wszystkie wcześniejsze informacje techniczne dotyczące produktu tracą ważność.